Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด
ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวสะกดแม่ กด

เพลงมาตราแม่ กด เพลง มาตรา แม่ กด
(เนื้อร้องตามแบบสามัคคีชุมนุม)

เพลง มาตรา แม่ กด มาตราสะกดแม่กด จงจำให้หมด สิบแปดตัวมี
ทั้ง จ ฉ เข้าที กับ ช ช้าง ที่นำ ฌ เฌอ
ซ โซ่ (ฎ) ชฎา (ฏ) ปฏัก ช่างงามจริงนัก ฑ มณโฑ
(ฒ) ผู้เฒ่า ฐ ฐานใหญ่โต ด เด็กเล็กโก้ เดินโซ (ต) เต่านา
(ท) ทหารแบก (ถ) ถุง และ (ธ) ธง ต่างมุ่งหน้าตรงไปที่ ศ ศาลา
ส เสือร้ายอยู่ในพนา ผู้มีเมตตา ษ ฤาษีอยู่ไพร
มาตราตัวสะกดแม่กด สิบแปดทั้งหมดจงจำเอาไว้
ขอเชิญมาท่องเร็วไว้ ไม่พลาดพลั้งไปเป็นคนเก่งเอย

ลองฟังเพลงจากวีดีโอดูสิ

มาตราตัวสะกด แม่ กด

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กด กระจาด กะทัดรัด ขนาดย่อม ดอกพุด นัดดา แน่นขนัด เพนียด แรด ลานวัด สลัด สะพัด หวุดหวิด หูฝาด อดออม อดสู เอร็ดอร่อย บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กด โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กด มี 18 ตัว ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

จอจานใส่ขิง ฉอฉิ่งหนึ่งโหล

ชอช้างตัวโต ซอโซ่เส้นยาว

ฌอเฌอในนา ฎอชฎาสีขาว

ฎอปฎักด้ามยาว แวววาวสวยดี

ฐอฐานบ้านโพธิ์ ฑอนางมณโฑซื้อหวี

ฒอผู้เฒ่าร้อยปี อยากมีเมียงาม

ดอเด็กง่วงเหงา ตอเต่าชอบหาม

ถอถุงพวกยาม คนข้ามไปมา

ทอทหารเดินตรง ธอธงข้างหน้า

ษอฤาษีลืมตา ศอศาลามีงาน

สอเสือเนื้อหมด เลยอดอาหาร

ท่องอีกไม่นาน กลับบ้านเราเอย เพลง มาตรา แม่ กด

บทความที่น่าสนใจ