มาตรา ตัวสะกด

มาตรา ตัวสะกด มาตราตัวสะกดเป็นเนื้อหาวิชาภาษาไทยของเด็ก ป.4 คู่กับเนื้อหาเรื่องหลักภาษาอื่นๆ เช่น คำเป็น คำตาย มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมี 8 มาตรา โดยแม่ ก. กา ไม่นับเป็นมาตราตัวสะกด เพราะไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด

มาตรา ตัวสะกด มีกี่มาตรา

มาตรา ตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และเสียงประสมเข้ากับสระ โดยมาตราตัวสะกดในภาษาไทยทั้งหมดมี 8 มาตรา ได้แก่

1. มาตราแม่กง

มาตราแม่กง มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่กง คือ ง. งู

2. มาตราแม่กม มาตราตัวสะกดแม่กม

มาตราแม่กม มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่กม คือ ม. ม้า

3. มาตราแม่เกย

มาตราแม่เกย มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่เกย คือ ย. ยักษ์

4. มาตราแม่เกอว

มาตราแม่เกอว มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่เกอว คือ ว. แหวน

5. มาตราแม่กก มาตราตัวสะกดแม่กก

มาตราแม่กก มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่กก คือ ก.ไก่, ข.ไข่, ค.ควาย และ ฆ. ระฆัง

6. มาตราแม่กบ

มาตราแม่กบ มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่กบ คือ บ.ใบไม้, ป.ปลา, พ.พาน, ฟ.ฟัน และ ภ.สำเภา

7. มาตราแม่กน

มาตราแม่กน มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่กน คือ น.หนู, ญ.หญิง, ณ.เณร, ร.เรือ, ล.ลิง และ ฬ.จุฬา

8. มาตราแม่กด

มาตราแม่กง มีอะไรบ้าง

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดมาตราแม่กด คือ ด.เด็ก, จ.จาน, ช.ช้าง, ซ.โซ่, ฎ.ชฎา, ฏ.ปฏัก, ฐ.ฐาน, ฑ.มณโฑ, ฒ.ผู้เฒ่า, ต.เด็ก, ถ.ถุง, ท.ทหาร, ธ.ธง, ศ.ศาลา, ษ.ฤาษี และ ส.เสือ

มาตราตัวสะกด 9 มาตรา มีอะไรบ้าง

บางโรงเรียนสอนนับรวม แม่ ก. กา ไว้เป็นมาตราตัวสะกดทั้ง 8 ข้างต้น รวมแล้วจึงเป็น 9 ซึ่งแม่ ก.กา ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด เป็นเพียง คำ หรือ พยางค์

หลักการจำเพื่อไปทำข้อสอบมาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกด ที่มีพยัญชนะตัวเดียวเป็นตัวสะกด ได้แก่ แม่กง, แม่กม, แม่เกอ และแม่ เกอว เรียก มาตราตัวสะกดตรงแม่ มาตราตัวสะกดแม่กง

ส่วนมาตราตัวสะกดไม่ตรงแม่ จะมีตัวสะกดหลายตัวในมาตราเดียวกัน เพราะออกเสียงเหมือนกัน ได้แก่

  • แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ
  • แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด
  • แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ
  • ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส
  • แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด
  • เพลงมาตราแม่กก

มาตราแม่กกๆ ไก่ ไข่ ควายๆ
ฆ ระฆัง ตีดังกังวานๆ สราญสุขใจๆ
โยกเยกเลขหกๆ เมฆ โรค โชคๆ
ล้วนสะกดด้วยแม่กกๆ มีสี่ตัวๆ

เพลงมาตราแม่ กง

ทำนอง SEVEN LONELY DAYS
มาซิเชิญเข้ามา
หาตัวสะกดแม่กง
จง ดำรง มั่นคง
ยืนตรง ธงชาติไทย
จูง นกยูง บินสูง
ฝูงปลา ร่าเริงใจ
ลงลำคลอง ว่องไว
กางใบ เรือไม่โคลง
ดูซิดู งูอยู่ท้าย
ใคร ใคร ก็มอง
หนู หนูจงกู่ร้องว่า
มาตราแม่กง

เพลงมาตราแม่กด

(ทำนองเพลงช้าง)

คด มด งด
รู้จักแม่กดหรือไม่
เห็น “ด” สะกดที่ใด
เป็นมาตราไทย แม่กด นะๆ
จำไว้ซิจ๊ะ มีหลายคำ
พจน์ รถ ยศ
ก็เป็นมาตราแม่กด
เหมือน “ด” สะกดทุกคำ
เราต้องจดจำกันให้ดีๆ
ลองหาดูซิ มีหลายคำ

เพลงมาตราแม่ กน

(ทำนอง JOEY)
ตัวสะกดมาตราในแม่ กน
อย่าสับสน หกตัว จำไว้
มี ณ เณร ล ลิง ร เรือ พายไป
น หนูไซร้ ญ หญิงไทย ฬ
จุฬา เดินเวียนวน ปืนกล และรถยนต์
บนถนน สับสน จลาจล
เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน
บุญคุณล้นดลจิตคิดพากเพียร

เพลงมาตราแม่กบ

(ทำนองเพลงตบแผละ)
จับกบ ตะปบ ประจบ
เสียงดังอบ อบ อบ อบ
เห็น บ สะกดที่ใด
ไม่ต้องสงสัย นั่นคือแม่กบ
ประสพ ถูกสาป ก่อบาป
มีลาภ แม่กบ อบ อบ
ดูซิ ยีราฟ นั่นไง
คำเหล่านี้ไซร้ เหมือน บ สะกด

เพลงมาตราแม่ กม

(ทำนอง CLEMENTINE)
นาม งาม ยาม ย่อม
น้อม พร้อม ล้อม ซ่อม
คำเหล่านี้ล้วนมีตัว ม
ขอให้เราจงจำไว้ให้มั่น
มาตราไทยนั่นคือ
แม่กม

เพลงมาตราแม่เกย

(ทำนองเพลงช้าง/พม่าเขว)
ยักษ์ ยักษ์ ยักษ์
หนูรู้จักยักษ์หรือไม่
เห็น ย ยักษ์ อยู่หลังใคร
เป็นมาตราไทย เรียกแม่เกย (ซ้ำ)
เช่น เฉย เลย ลาย ตาย เอย

เพลงมาตราแม่ เกอว

(ทำนอง พม่าเขว)

แหวน แหวน แหวน
แหวนงามชอบตามหลังใคร
แหวนงามตามหลังคำใด
เรียกคำนั้นไซร้ว่าแม่เกอว (ซ้ำ)
หนู หนู หนู
หนูจำแม่เกอวให้ดี
ถ้าแหวนมีในสระอัว
จงอย่าเมามัวว่า แม่เกอว (ซ้ำ)
เกอวนั้นต้องมี ว เป็นตัวสะกด

แม่ กง

มาตราตัวสะกดแม่ กง คือ คำที่ประสมด้วยสระต่าง ๆ และมี ง เป็นตัวสะกด เช่น กลอง ธง กลาง เตียง กางเกง ลิง ผึ้ง ร้องเพลง แป้ง แกง แห้งแล้ง เป็นต้น

บทกลอนแม่ กง

เรื่องกงดูจงแจ้ง           ลูกมะแว้งแตงฟักทอง
ลูกตำลึงแลหนึ่งสอง           ไม้กระบองแลกระบุง
กระถางโอ่งอ่างไห           ทองแท่งใหญ่ใส่ไถ้ถุง
ยุงหนักต้องกางมุ้ง           ไปเมืองกรุงรุ่งพรุ่งนี้
หลังโกงนั่งหย่องยอง           เรียกพวกพ้องแลน้องพี่
บึงบางคลองกว้างรี           เรียกว่าปีมะโรงมะเส็ง
ชาววังนั่งในห้อง           ชักจ้องหน่องดังโหน่งเหน่ง
ตาชั่งแลตาเต็ง           ทั้งกางเกงแลกระทง
แมงป่องแมลงผึ้ง           ปลาทูนึ่งปลากระสง
กุ้งกั้งทุกังกง           ปลาตะพงซื้อแพงจริง
อึ่งอ่างแลคางคก           ทั้งจิ้งจกแลแง่งขิง
นกยางย่องจิกปลิง           ฝูงค่างลิงวิ่งร้องอึง
ระฆังดังหง่างๆ           ฆ้องใหญ่กว้างครางหึ่งๆ
กลองหนังดังตึงๆ           ตีกระดึงดังกริ่งๆ
นักเลงร้องเพลงพลาง           ตรงหน้าต่างไขว่ห้างหยิ่ง
เอาหลังนั่งเอียงอิง           มือถือฉิ่งตีดังๆ
เด็กๆ อย่าใหลหลง           ดูเรื่อง กง ก กาบ้าง
ดูไปตั้งใจฟัง           เบี้องหน้ายังจะว่ากด

แม่ กม

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม คือ อ่านออกเสียง ม

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม มาตรา ตัวสะกด แม่ กม
กระหม่อม คำราม จริยธรรม ชมรม ถล่ม ทะนุถนอม ทิม ทุ่ม บรรทม บังคม เปรมปรีดิ์ พฤติกรรม ภิรมย์ แยม หยาม อาศรม
บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ กม

ลั่นทมชมต้นขาม           จะไอจามต้องเหมาะสม

อยู่ยามคนนิยม           เย็นสายลมแลไฟลาม

หละหลวมไม่ส่งเสริม           ทำฮึกเหิมคนแห่หาม

หัวหอมพร้อมถ้วยชาม           เอาใส่ย่ามแล้วตามไป

ยามยิ้มดูพริ้มเพรา           เจ้านงเยาว์งามไฉน

กลัดกลุ้มรุมทรามวัย           ข่มฤทัยถมทวี

มีกรรมจำยินยอม           ดูผ่ายผอมไม่สุขขี

เหล็กแหลมแถมไม่ดี           สนิมมีเห็นทุกยาม

แม่ เกย

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย
กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย เนย เนื้อทราย เปรียบเปรย พระทัย เสวย วินัย สาหร่าย
บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ เกย

วันนี้มีเงินน้อย           ไปซื้อหอยนั่งคอยยาย

ไปสายตลาดวาย           เงินก็หายทำหน้าหงอย

มีมือใช้ถือด้าย           ครูทำป้ายอยู่บนดอย

พี่ชายขายเพชรพลอย           จะซื้อสร้อยไปห้อยคอ

ยามจนคนแหนงหน่าย           เห็นกระต่ายตอนต่อต่อย

เงินใครอย่าใช้บ่อย           นั่นใบข่อยข้างตาข่าย

ใจน้อยคอยหัวหน้า           ไม่นึกว่าจะมาสาย

ล่มจมเพราะงมงาย           อย่าฟูมฟายอับอายคน

แม่ เกอว

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกอว คือ อ่านออกเสียง ว

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกอว
กริ้ว ก๋วยเตี๋ยว ข้าวยำ ข่าวลือ จิ๋ว เจื้อยแจ้ว ดาวฤกษ์ ต้นงิ้ว ท้าวไท ทาวน์เฮ้าส์ ประเดี๋ยว ยั่ว เลิกคิ้ว หิวข้าว เหว อ่าว
บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ เกอว

หญ้าเขียวอย่าเที่ยวเหยียบ           รีดผ้าเรียบใส่หน้าหนาว

ค่ำคืนยืนดูดาว           อย่านั่งหาวข้างแมวเหมียว

มะนาวคราวน้ำแห้ง           ยามฝนแล้งหมั่นแลเหลียว

คุณครูอยู่คนเดียว           นึ่งข้าวเหนียวไว้เคี้ยวกิน

หน้าหนาวสาวเป็นสิว           ยามคนหิวเรี่ยวแรงสิ้น

ผมยาวเจ้าดาวดิน           แลห้วยหินถิ่นคนขาว

เหม่อมองดูของเหลว           ข้างเปลวไฟใครมีหลาว

ราตรีนี้ยืดยาว           ไปเล่นว่าวก้าวขาเดิน

แม่ กน

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กน
กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา ชันษา ชุลมุน ดูหมิ่น ต้นหว้า โต๊ะจีน พระชนนี
บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ กน
บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กน

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กน มี 6 ตัว ได้แก่ ญ ณ น ร ล ฬ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

ญอผู้หญิงไปเพล           ณอเณรเจอเสือ

นอหนูชิมเกลือ           รอเรือหาปลา

ลอลิงซุกซน           เห็นคนเข้าหา

เล่นลมไปมา           ฬอจุฬาเจ้าเอย

แม่ กก

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กก คือ อ่านออกเสียง ก มาตรา ตัวสะกด แม่ กก

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กก
โขยกเยก จ้อกแจ้ก จักตอก ชาดก ดอกบุก ทาก นกเงือก ปักษา แฝก พักตร์ มรดก ไม้กระบอก วิตก สามาชิก หญ้าแพรก เอกลักษณ์
บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กก

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กก มี 6 ตัว ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

กอเอ๋ยกอไก่            ขอไข่ยายสา

ฃอฃวดใส่ยา           เอามาครึ่งโหล

คอควายของใคร           อยู่ไร่แตงโม

ฅอฅนตัวโต           เลี้ยงโคหลายวัน

ฆอระฆังบ้านครู           มองดูน่าขัน

เด็กตีทุกวัน           เสียงมันเพราะเอย

แม่ กบ

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กบ คือ อ่านออกเสียง บ

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กบ
คางคก ตะขบ ทะเลสาบ น้ำมันดิบ ประทับ ผลกระทบ พลับพลา รสแซบ ระเบียบ ริบหรี ลบหลู่ วัตถุดิบ เว็บไซต์ สายลับ สู้ยิบตา หับ
บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กบ

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กบ มี 7 ตัว ได้แก่ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

บอใบไม้หล่น           มาบนปอปลา

ผอผึ้งบินมา           ฝอฝาข้างลัง

พอพานบ้านเรา           ภอสำเภามีถัง

ฟอฟันเสียวจัง           ตั้งใจจำเอย

แม่ กด

คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด มาตรา ตัวสะกด 

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กด
กระจาด กะทัดรัด ขนาดย่อม ดอกพุด นัดดา แน่นขนัด เพนียด แรด ลานวัด สลัด สะพัด หวุดหวิด หูฝาด อดออม อดสู เอร็ดอร่อย
บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กด

โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์

ตัวสะกดในแม่ กด มี 18 ตัว

ได้แก่ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส

เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้  มาตรา ตัวสะกด แม่ กด

จอจานใส่ขิง           ฉอฉิ่งหนึ่งโหล

ชอช้างตัวโต           ซอโซ่เส้นยาว

ฌอเฌอในนา           ฎอชฎาสีขาว

ฎอปฎักด้ามยาว           แวววาวสวยดี

ฐอฐานบ้านโพธิ์           ฑอนางมณโฑซื้อหวี

ฒอผู้เฒ่าร้อยปี           อยากมีเมียงาม

ดอเด็กง่วงเหงา           ตอเต่าชอบหาม

ถอถุงพวกยาม           คนข้ามไปมา

ทอทหารเดินตรง           ธอธงข้างหน้า

ษอฤาษีลืมตา           ศอศาลามีงาน

สอเสือเนื้อหมด           เลยอดอาหาร

ท่องอีกไม่นาน           กลับบ้านเราเอย