Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่กง

มาตราตัวสะกดแม่กง เป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมที่สำคัญในประเทศไทย หมายถึงการใช้ตัวหนังสือในการอ่านออกเสียงข้อความภาษาไทยที่มีเสียงเหมือนคำว่า “แม่กง” เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและออกเสียงคำศัพท์ไทยที่ถูกต้อง นับตั้งแต่รัชกาลที่ 4 มีการใช้มาตราตัวสะกดแม่กงในเอกสารทางราชการและการศึกษา เพื่อให้คำมีความถูกต้องในการสื่อสารในระดับทางการต่าง ๆ มาตราตัวสะกดแม่กงสามารถเป็นเครื่องกำกับที่ช่วยให้ผู้อ่านและผู้เรียนรู้ถึงเสียงที่ถูกต้องของภาษาไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนไทยรักภาษาอย่างล้ำลึกและรักการอ่านอย่างถูกต้อง มาตราตัวสะกดแม่กงประกอบด้วยตัวอักษร 44 ตัว

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กม ความสำคัญของระบบสะกดคำแม่กกในการสื่อสารไทย

มาตราตัวสะกดแม่กม ระบบสะกดแม่กกเป็นระบบสะกดคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อช่วยให้การสื่อสารและการเขียนภาษาไทยมีความถูกต้องและเป็นระเบียบ เราสามารถพบเจอระบบสะกดแม่กกในหนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ งานบริหารงาน และการสื่อสารเชิงวิชาการอื่น ๆ มาตราตัวสะกดแม่กกมีความสำคัญอย่างใหญ่ในการเสริมสร้างการสื่อสารและการเขียนที่ถูกต้องและแม่นยำ โดยมีจำนวนถึง 1000 คำภาษาไทยที่เคลื่อนไหวในระบบ นอกจากนี้ยังมีคำทางวิทยาศาสตร์ คำทางการแพทย์ คำทางเศรษฐศาสตร์ และคำศัพท์ในแวดวงการวิจัยและการสื่อสาร

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กก

มาตราตัวสะกดแม่กก เป็นระบบการเขียนสะกดคำภาษาไทยที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบสะกดแม่กกนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยคณะคุณวีระ แมคดอนะวัน ในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้เอกสารเกริ่นนำเป็นหลักฐานในการสร้างมาตราตัวสะกด โดยจุดประสงค์หลักของระบบคือการให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเข้าใจคำไทยได้ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้อนข้อมูลและค้นหาข้อมูลในระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสะกดแม่กกใช้เสียงเป็นหลักในการสะกดคำ โดยแยกเสียงออกเป็น 3 ระดับลำดับ ได้แก่

Read More »

มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง

มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่าง ๆ มีทั้งหมด 8 มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และแม่เกอว โดยสามารถแบ่งได้เป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

บทความสรุปมาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง

 • มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง ตัวสะกดและมาตราตัวสะกดคืออะไร
 • แม่ ก กา คืออะไร
 • มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
 • มาตราตัวสะกดตรงมาตรา
  • แม่กง
  • แม่กม
  • แม่เกย
  • แม่เกอว
 • มาตราตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
  • แม่กก
  • แม่กด
  • แม่กน
  • แม่กบ
 • สื่อการสอนและใบงานมาตราตัวสะกด

ตัวสะกดและมาตราตัวสะกดคืออะไร

ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ตัวสะกด คือ พยัญชนะท้ายคำหรือพยางค์ที่ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่าง ๆ

มาตราตัวสะกด คือ หลักเกณฑ์ที่วางไว้เพื่อให้กำหนดได้ว่าคำที่มีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดหรือแม่ใด หรือกล่าวได้ว่า มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้คำในแม่ ก กา มีตัวสะกด โดยมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงมาตรา เช่น แม่เกอว แม่กม และไม่ตรงมาตรา เช่น แม่กน แม่กก การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่าง ๆ ช่วยทำให้ผู้เรียนเขียนและอ่านคำได้ถูกต้อง

แม่ ก กา คืออะไร

มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระโดยไม่มีตัวสะกด เช่น รู หมู วัว ตัว มือ ถือ เลีย มา กา ปลา

มาตราตัวสะกดมีกี่มาตราและมีมาตราอะไรบ้าง

มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และแม่เกอว โดยสามารถแบ่งได้เป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

มาตราตัวสะกดตรงมาตรา

มาตราตัวสะกดตรงมาตราหรือตรงแม่ คือ มาตราที่มีพยัญชนะเพียงตัวเดียวเป็นตัวสะกด โดยมีอยู่ 4 มีมาตรา ได้แก่ แม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว

 • แม่กง ใช้ ง สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่กง เช่น ลิง ม่วง กางเกง รองเท้า เลี้ยง ทุ่ง สอง บาง กรง ทรง งง กวาง กล่อง มอง คล้องจอง
 • แม่กม ใช้ ม สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่กม เช่น ส้ม อุ้ม ส้อม ซ่อม ธรรม กลม กรรม ลม นม มุม มะขาม ยิ้ม ถนอม ชมรม เกม
 • แม่เกย ใช้ ย สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่เกย เช่น เฉย เนย เตย สร้อย ขาย ชาย ยาย พลอย วินัย ลอย คอย ทยอย ง่าย สาย ด้าย
 • แม่เกอว ใช้ ว สะกด
  • ตัวอย่างคำในแม่เกอว เช่น แมว หิว แก้ว คิ้ว นิ้ว สาว กาว ยาว หนาว เที่ยว เอว ว่าว ผิว ขาว แถว เขียว เดียว

มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา

มาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่ คือ มาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกด ซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกัน โดยมีอยู่ 4 มีมาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กด แม่กน และแม่กบ

 • แม่กก มีตัวสะกด ก ข ค ฆ
  • ตัวอย่างคำแม่กก ตรงมาตรา เช่น กก ตก บก ฉาก จาก สุก ลูก ผูก ถูก ปีก ฉีก บอก ศอก ลอก เด็ก เล็ก โลก
  • ตัวอย่างคำแม่กก ไม่ตรงมาตรา เช่น เลข สุนัข มุข โรค เทคนิค พรรค บริจาค วัคซีน เมฆ
 • แม่กด มีตัวสะกด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส
  • ตัวอย่างคำแม่กด ตรงมาตรา เช่น จด ลด โดด ตลอด รอด รัด ชัด สกัด พลาด ขาด หาด
  • ตัวอย่างคำแม่กด ไม่ตรงมาตรา เช่น กิจ ตรวจ ตำรวจ บทบาท ประโยชน์ ประเสริฐ อูฐ ก๊าซ แก๊ส กฎ ปรากฏ ครุฑ บัตร เพชร สวิตช์ อนุญาต อุโบสถ ปฏิเสธ เทศนา โทรทัศน์ เศรษฐี กระดาษ โอกาส บวช
 • แม่กน มีตัวสะกด ญ ณ น ร ล ฬ
  • ตัวอย่างคำแม่กน ตรงมาตรา เช่น ขน บน เย็น เป็น จาน ขาน ยานยนต์ ถนน ปฏิทิน
  • ตัวอย่างคำแม่กน ไม่ตรงมาตรา เช่น ขวัญ เหรียญ ปัญหา คูณ คุณ โบราณ สัญญาณ บริเวณ อาหาร เณร เกสร พยาบาล บอล ศีล อนุบาล ผล วาฬ ทมิฬ กาฬโรค
 • แม่กบ มีตัวสะกด บ ป พ ฟ ภ
  • ตัวอย่างคำแม่กบ ตรงมาตรา เช่น จบ ลบ กบ ขนบ กรอบ ชอบ ตะเกียบ เรียบ รอบคอบ กลับ ทะเลสาบ
  • ตัวอย่างคำแม่กบ ไม่ตรงมาตรา เช่น ธูป รูป สรุป ทวีป คำสาป ยีราฟ กราฟ ไมโครเวฟ เสิร์ฟ ลิฟต์ ชีพ ภาพ อพยพ เคารพ ลาภ โลภ

สื่อการสอนและใบงานมาตราตัวสะกด

สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่กำลังมองหาสื่อการสอนเรื่องมาตราตัวสะกด เพื่อสร้างสีสันและความน่าสนใจให้กับกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยของเด็ก ๆ Twinkl.co.th (ทวิงเคิล) มีสื่อการสอนและใบงานมาตราตัวสะกดมากมายให้เลือกดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้ทันที

สื่อมาตราตัวสะกด – โปสเตอร์มาตราตัวสะกด ภาษาไทย

ส่งเสริมและเน้นย้ำการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสะกดในมาตราต่าง ๆ และแม่ ก กา รวมทั้งตัวอย่างคำศัพท์ ด้วยสื่อการสอนมาตราตัวสะกดชุดนี้ ที่มาพร้อมตัวอย่างคำในมาตราตัวสะกดต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและสะกดคำศัพท์พื้นฐาน รวมทั้งยังมีรูปประกอบสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและช่วยในการจดจำคำศัพท์ มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง

บทความที่น่าสนใจ