Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา ชันษา ชุลมุน ดูหมิ่น ต้นหว้า โต๊ะจีน พระชนนี
บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ กน บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กน โดย อ.ณัฐพล ผาลีพัฒน์ ตัวสะกดในแม่ กน มี 6 ตัว ได้แก่ ญ ณ น ร ล ฬ เพื่อให้การจำตัวอักษรเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น นักเรียนควรจำเป็นบทร้อยกรองดังต่อไปนี้

ญอผู้หญิงไปเพล ณอเณรเจอเสือ

นอหนูชิมเกลือ รอเรือหาปลา

ลอลิงซุกซน เห็นคนเข้าหา

เล่นลมไปมา ฬอจุฬาเจ้าเอย

มาตราตัวสะกด แม่กน

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้ คือ น ญ ณ ร ล ฬ เช่น ช้อน บันได ยาสีฟัน โลชั่น ฟุตบอล การบ้าน ตู้เย็น ปฏิทิน เหรียญ แจกัน

เพลง มาตราแม่กน (ทำนอง Joey)

ตัวสะกดมาตราในแม่กน อย่าสับสน หก ตัวจำได้
มี ณ เณร ล ลิง ร เรือพายไป น หนู ไซร้ ญ หญิงไทย ฬ จุฬา

เดิน เวียนวน ปืนกล และรถยนต์ บนถนน สับสน จราจล
เริงสราญ ปลาวาฬ มันว่ายวน บุญคุณ ล้น ดลจิต คิดพากเพียร. มาตราตัวสะกดแม่กน

บทความที่น่าสนใจ