สระ ภาษา ไทย

สระ ภาษา ไทย สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ตามหลักภาษา ถือว่าพยัญชนะจำเป็นต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้ สระ ภาษา ไทย รูปสระ สระ ภาษา ไทย รูปสระในภาษาไทยมี 21 รูป ซึ่งรูปสระเหล่านี้จะนำไปประกอบเป็นรูปสระที่ใช้แทนเสียงสระ ะ เรียกว่า วิสรรชนีย์ หรือ นมนางทั้งคู่  ั เรียกว่า ไม้หันอากาศ, หางกังหัน หรือ ไม้ผัด  ็ เรียกว่า ไม้ไต่คู้ หรือ ไม้ตายคู้ า เรียกว่า ลากข้าง  ิ เรียกว่า พินทุ์อิ หรือ พินทุอิ  ่ เรียกว่า ฝนทอง  ํ เรียกว่า นิคหิต, นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง “ เรียกว่า ฟันหนู หรือ มูสิกทันต์  ุ เรียกว่า ตีนเหยียด หรือ ลากตีน  ู เรียกว่า ตีนคู้ เ เรียกว่า […]

พยัญชนะไทย สระ คืออะไร

พยัญชนะไทย สระ พยัญชนะไทย คือ เครื่องหมายหรือตัวอักษร ก-ฮ ที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะในภาษาไทย เพื่อนำไปประกอบเป็นคำที่มีความหมายสำหรับใช้สื่อสาร เสียงของพยัญชนะ หมายถึง เสียงที่เปล่งออกมา โดยจะแตกต่างกันออกไปตามการถูกสกัดกั้นด้วยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ทำให้ได้เสียงที่หลากหลาย พยัญชนะไทยจะอ่านและเขียนโดยเรียงจากซ้ายไปขวา ขณะที่สระอาจวางอยู่ด้านหน้า หลัง บน หรือ ล่างพยัญชนะเพื่อประกอบเป็นคำ ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของสระ พยัญชนะไทย สระ มีกี่ตัวและมีตัวอักษรอะไรบ้าง พยัญชนะไทย สระ ตัวอักษรไทยหรือพยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว ก-ฮ หรือ 44 รูป 21 เสียง ดังต่อไปนี้ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด […]