บทความ

มาตราตัวสะกดแม่เกย

มาตราตัวสะกดแม่เกย แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย เนย เนื้อทราย เปรียบเปรย พระทัย เสวย วินัย สาหร่าย บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ เกย วันนี้มีเงินน้อย

Read More »

มาตราตัวสะกดแม่กน

มาตราตัวสะกดแม่กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดใน มาตราตัวสะกดแม่กน มาตราตัวสะกดแม่กน กระตือรือร้น กันแสง ขมีขมัน ขึ้นแท่น คำประพันธ์ จินดา ชันษา ชุลมุน ดูหมิ่น ต้นหว้า โต๊ะจีน พระชนนี บทท่องจำมาตราตัวสะกดแม่ กน บทร้อยกรองสำหรับตัวสะกดในแม่ กน

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กด

เพลง มาตรา แม่ กด คือ คำที่ ด เป็นตัวสะกด และคำที่มีเสียงเหมือน ด เป็นตัวสะกด ได้แก่คำที่มีตัวสะกดเป็นพยัชนะต่อไปนี้ คือ จ ฉ ช ฌ ซ ฎ ฏ ฑ ฒ ฐ ด ต

Read More »

เพลง มาตรา แม่ กบ

เพลง มาตรา แม่ กบ มาตราตัวสะกดแม่ กบ คำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี บ เป็นตัวสะกดตรงมาตรา และมี ป พ ภ ฟ เป็นตัวสะกด แต่ออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น ลบ รูป ลาภ ภาพ

Read More »

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา

มาตราแม่ เพลง แม่ ก กา มาตราแม่ ก กา คือ คำที่ไม่มีตัวสะกด จะเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวก็ได้ ตัวอย่างคำ แม่ ก กา เช่น แม่ กา ตะกร้า อารี อาสา โลเล ท่าที พ่อครัว ผู้ดี

Read More »

มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง

มาตราตัวสะกด 9 มาตรามีตัวอะไรบ้าง มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ ทำหน้าที่บังคับเสียงให้เป็นไปตามมาตราต่าง ๆ มีทั้งหมด 8 มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กน แม่กบ แม่กม แม่เกย และแม่เกอว โดยสามารถแบ่งได้เป็นมาตราตัวสะกดตรงมาตรา และมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา บทความสรุปมาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด 9

Read More »